SPRAVBYT, s.r.o.

AKTUALITY


Od 1.11.2018 sa mení zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktroý prináša veľa zmien. Úplné znenie si múžete stiahnúť v sekcií na stiahnutie.


Od 15.10.2018 budú mať vlastníci cez online vstup prístup k návrhu plánu opráv na rok 2019 a v bytových domoch kde je energetický certifikát budú mať možnosť si ho stiahnúť alebo vytlačiť.


Nadrozmerný odpad HARMONOGRAM ZBERU ODPADU NA ROK 2019


Nadrozmerný odpad ako je nepotrebný nábytok, koberce a pod., ktoré nie je z dôvodu veľkých rozmerov možné uložiť do klasických zberných nádob na komunálny odpad môžu obyvatelia mesta uložiť v predvečer stanoveného termínu vývozu ku klasickým zberným nádobám na zmesový komunálny odpad. Nadrozmerným nie je stavebný odpad (stavebná suť, panely, tehly, dlažba), pneumatiky, elektrospotrebiče, batérie a drobný komunálny odpad vo vreciach, ktoré ku kontajnerom neukladajte! Žiadame občanov mesta, aby z dôvodu zabezpečenia čistoty mesta a efektivity systému zberu komunálnych odpadov dodržiavali termíny zberu príslušné pre ich ulicu. V prípade vzniku potreby zbavenia sa nadrozmerného odpadu mimo termín zberu využite celoročnú možnosť jeho bezodplatného odovzdania v Zberni triedených odpadov v Radvani na Zvolenskej ceste.


Termíny zberu nadrozmerného odpadu z domácností sú stanovené podľa ulíc nasledovné:


Každý prvý piatok ( výnimkou je 4.7. a 31.10.): 

4. jan., 1. feb., 1. mar., 5. apr., 3. máj, 7. jún, 2. aug., 6. sep., 4. okt., 6. dec.


Na Troskách, J. Kráľa, J. Chalupku, M. M. Hodžu, Murgaša, M. Hurbana, M. Hattalu, Záhradná, Ruttkaya Nedeckého, Školská, Na Graniari, Astrová, Azalková, Tajovského, Cesta na amfiteáter, Nad plážou, Nám. L. Svobodu, M. Rázusa, T. Vansovej, Dolná, Nám. SNP, Nám. Š. Moyzesa, Horná, Národná, Kapitulská, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie, Kuzmányho, J. Cikkera, F.Švantnera, Horná Strieborná, Dolná Strieborná, Krížna, Lazovná, Katovná, Strieborné nám., Stoličková, Jána Bottu, Bakossova, Severná, Medený Hámor, Laskomerská, Slnečné Stráne, Skuteckého, Kollárova, Šoltésovej, F. Bystrého, Prof. Sáru, Horné Záhrady; Komenského, Pod Jesenským Vŕškom, A. Matušku, Petra Karvaša, Na Karlove, Š. Jurovského, Dobšinského, Ľ. Ondrejova, Hečkova, Robotnícka, Železničiarska, Kukučínova, Cesta k nemocnici, Petelenova, Pod Kalváriou, Pod Urpínom, Žltý Piesok, 9. mája, Hviezdoslavova, Viestova, Hronské predmestie, Bellušova, Timravy, B. Němcovej, Jesenského, Lesná, Na Uhlisku, Cesta k Smrečine, Golianova, Na Starej Tehelni, Pod Turíčkou, Pod Rybou, Družstevná, Mičinská cesta, ČSA, Nám. Slobody, Tr. SNP, 29. augusta, Partizánska cesta, Jegorovova, Majerská cesta, Stavebná, Šalková, Senica


Každý druhý piatok: 

11. jan., 8. feb., 8. mar., 12. apr., 10. máj, 14 .jún, 12. júl, 9. aug., 13. sep., 11. okt., 8. nov., 13 .dec.


Iliaš, Sokolovská, Podháj, Sládkovičova, Pršianska cesta, Malachitová, Medená, Zlatá, Rubínová, Ametystová, Bronzová, Mosadzná, Jaspisová, Zafírová, Opálová, Diamantová, Platinová, Rumelková, Železná, Radvanská, Bernolákova, Nám. Ľ. Štúra, Kalinčiakova, Cintorínska; Rakytovská cesta, Smreková, Borovicová, Kremnička, Brezová, Čerešňová, Jabloňová, Borievková, Liesková, Šípková, Poľná, Stredná, Bočná, Krátka, Na Motyčinách, Pod Suchým Vrchom, Jarná, Letná, Zimná, Malachovská cesta, Stromová, Stupy, Mládežnícka, Družby, Okružná, Wolkerova, Gorkého, Nové Kalište, Jilemnického, Sadová, Nešporova, Kpt. Nálepku, Švermova, Cesta na štadión, Hutná


Každý tretí piatok:  ( výnimkou je 18. apr. ):

18. jan., 15. feb., 15. mar., 17. máj, 21. jún, 19. júl, 16. aug., 20. sep., 18. okt., 15. nov., 20. dec.


Tulská, Moskovská, Vršacká, Oremburská, Internátna, Nová, Slnečná, Bagarova, Jazmínova, Tichá, Zelená, Havranské, Spojová, Šalgotarjánska, THK, Kvetinová, Gaštanová, Limbová, Lipová, Javorová, Ulička, Jedľová, Pestovateľská, Podlavická cesta, Povstalecká, Višňová, Pod Dúbravou, Priehrada, Lúčičky, Jaseňová, Na Lúčkach, Na Úbočí, Skubínska cesta, Buková, Záhumie, Pod Stráňou, Závoz, Mlynská, Na Čiertolí


Každý štvrtý piatok:

 25. jan., 22. feb., 22. mar., 26. apr., 24. máj, 28. jún, 26. júl, 23. aug., 27. sep., 25. okt., 22. nov., 27. dec.


Rudlovská cesta, Ml. budovateľov, Kpt. Jaroša, M. Čulena, Pod Bánošom, Strmá, Odbojárov, Pod Hôrkou, Dedinská, Veterná, Hlboká, M. Bela, Dubová, Na plaváreň, Na Zábave, Na Tále, Garbanka, Haškova, Sásovská cesta, Pod Skalkou, Pod cintorínom, Na Dolinky, Stránska, Agátová, Surovská, Na Skalici, Ružová, Ďumbierska, Beskydská, Fatranská, Gerlachovská, Chabenecká, Javornícka, Inovecká, Karpatská, Kráľovohoľská, Krivánska, Magurská, Pieninská, Rudohorská, Starohorská, Tatranská, Sitnianska, Strážovská, Kostiviarska, Jelšová, Topoľová, Jakubská cesta, Nový Svet, Harmanecká, Ovocná, Hrušková, Uľanská cesta, Jozefa Mistríka  


Ten kto uloží odpad vedľa kontajnerov mimo stanovený termín v harmonograme sa dopustí priestupku v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a príslušného VZN mesta Banská Bystrica č. 12/2013. Dodržiavaním stanovených termínov a podmienok zberu odpadu sa vyhnete možným sankciám a prispejete k zlepšeniu čistoty Vášho životného prostredia.