SPRAVBYT, s.r.o.

ODPOČET VODOMEROV 2018


Vážení vlastníci a nájomníci bytov, nebytových priestorov. V jdenotlivých dňoch budú vo Vašom bytovom dome uskutočnené odpočty vodomerov studenje a teplej voydy. Žiadame Vás o sprístupnenie bytu, nebytového priestoru v uvedenom čase a pred odpočtom uvolniť prístup k vodomerom.


Na základe zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších zmien a doplnkov je vlastník bytu alebo NP povinný umožniť na požiadanie ( v zmysle doleuvedených termínov ) v nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu a NP správcovi za účelom odpočtu nameraných hôdnôt studenej a teplej vody. 


Po termíne uvedenom na ozname bude vykonaný jeden náhradný termín odpočtu vodomerov najuneskôr do 31.1.2019.


UPOZORNENIE: 

Konečnému spotrebiteľovi, ktorý nesprístupní byt v stanovenom termíne poprípade v náhradnom termíne a neumožní odpočet vodomerov bude spotreba určená podľa vyhlášky 240/2016 Z.z. poprípade v zmysle zásad na rozpočítanie vodného a stočného schváleného na schôdzach a zhromaždeniach vlastníkov bytov a NP. 


OZNAMY O ODPOČTOCH VODOMEROV BUDÚ AJ FYZICKY VYVESENĚ V BYTOVÝCH DOMOCH 7 DNÍ VOPRED. 


Termíny a časy odpočtov bytových vodomerov na studenú a teplú vodu:


15.12.2018 (sobota):

 

Sládkovičova 76:                    09 : 00 – 09 : 50,

Sládkovičova 74:                    09 : 50 - 10 : 40,

Sládkovičova 72:                    10 : 45 – 11 : 35,

Sládkovičova 70:                    11 : 35 - 12 : 25,

Sládkovičova 48:                    12 : 35 – 13 : 35,

Sládkovičova 46:                    13 : 35 – 14 : 35,

Sládkovičova 44:                    14 : 35 – 15 : 35,

Sládkovičova 42:                    15 : 35 – 16 : 35,

Sládkovičova 40:                    16 : 35 – 17 : 35,

Sládkovičova 38:                    17 : 35 - 18 : 15,

Sládkovičova 13:                    18 : 25 – 18 : 35,

Kalinčiakova 5:                      17 : 00 - 19 : 00,

THK 13:                                16 : 00 – 16 : 30,

THK 14:                                15 : 20 - 16 : 00,

THK 15:                                14 : 00 – 15 : 20,

M. Rázusa 8-12:                     08 : 15 - 09 : 30, 

M. Rázusa 20:                        09 : 30 – 10 : 00,

M. Rázusa 22:                        10 : 00 – 11 : 15,

M. Rázusa 24:                        11 : 15 - 11 : 45,

M. Rázusa 26-30:                   12 : 00 – 13 : 15

 

16.12.2018 (nedeľa):

 

Podháj 57:                              09 : 00 - 11 : 00,

Podháj 49:                              11 : 05 – 11 : 50,

Podháj 47:                              11 : 50 – 12 : 35,

Podháj 45:                              12 : 35 – 13 : 20,

Podháj 43:                              13 : 20 – 14 : 05,

NĽŠ 7:                                    15 : 00 – 15 : 30,

NĽŠ 8:                                    15 : 30 – 16 : 00,

NĽŠ 9:                                    16 : 00 – 16 : 30,

NĽŠ 10:                                  16 : 30 – 17 : 00,

NĽŠ 11:                                  17 : 10 – 17 : 40,

NĽŠ 12:                                  17 : 40 – 18 : 10,

NĽŠ 13:                                  18 : 10 – 18 : 40,

NĽŠ 14:                                  18 : 40 – 19 : 10,

Internátna 13:                          09 : 15 – 10 : 00,

Internátna 15:                          10 : 00 – 10 : 45,

Internátna 17:                          10 : 45 – 11 : 30,

Tulská 2:                                 11 : 30 – 12 : 30,

Tulská 6:                                 12 : 30 – 13 : 30,

Tulská 103:                             15 : 00 – 16 : 00,

Tulská 105:                             16 : 00 – 17 : 00,

Slnečná 13:                             14 : 00 – 14 : 45,

Robotnícka 24:                        17 : 15 – 17 : 45,

Robotnícka 17:                        17 : 45 – 18 : 15

 

17.12.2018 (pondelok):

 

Továrenská 16:                       16 : 00 – 17 : 00,

Továrenská 32:                       17 : 15 – 19 : 30,

Smreková 21:                         19 : 45 – 20 : 00,

Smreková 25:                         20 : 00 – 20 : 15

 

19.12.2018 (streda):

 

Švermova 7:                           16 : 30 – 16 : 50,

Švermova 9:                           16 : 50 - 17 : 10,

Švermova 11:                         17 : 10 – 17 : 30,

Švermova 13:                         17 : 30 – 17 : 50,

Švermova 15:                         17 : 50 – 18 : 10,

Švermova 17:                         18 : 10 – 18 : 30,

Švermova 14:                         18 : 35 – 18 : 55,

Švermova 16:                         18 : 55 – 19 : 15,

Švermova 18:                         19 : 15 – 19 : 35,

Švermova 20:                         19 : 35 – 19 : 55,

Mládežnícka 47:                     16 : 00 – 17 : 30,

K. Kuzmányho 9-11:              18 : 00 – 18 : 20,

K. Kuzmányho 6,                   18 : 20 – 19 : 10, 

K. Kuzmányho 8:                   19 : 10 - 19 : 40

 

20.12.2018 (štvrtok):

 

Bakkosova 18:                       16 : 00 – 16 : 20,

Borovčina 1:                          17 : 00 - 17 : 15,

Pri ihrisku 27:                        17 : 20 – 17 : 40

 

21.12.2018 (piatok):

 

Radvanská 29:                        16 : 00 - 18 : 10,

Radvanská 30:                        18 : 10 – 20 : 00

 

22.12.2018 (sobota):

 

Partizánska cesta  2-4:           10 : 00 – 10 : 30,

Partizánska cesta 6-8:            10 : 30 - 11 : 00,

Partizánska cesta 10-12:         11 : 00 – 11 : 30,

Partizánska cesta 34-36:         11 : 40 - 12 : 00,

Partizánska cesta 56:              09 : 00 – 09 : 15,

Partizánska cesta 54:              09 : 15 - 09 : 30,

Partizánska cesta 52:              09 : 30 – 09 : 45,

Partizánska cesta 50:              09 : 45 – 10 : 00,

Partizánska cesta 48:              10 : 00 - 10 : 15,

Partizánska cesta 46:              10 : 15 – 10 : 30,

Partizánska cesta 62:              14 : 00 - 14 : 20,

Partizánska cesta  60:             14 : 20 – 14 : 40,

Partizánska cesta 58:              14 : 40 – 15 : 00,

29. augusta 9:                         10 : 40 – 11 : 10,

29. augusta 11:                       11 : 10 – 11 : 20,

29. augusta 13:                       11 : 20 – 11 : 40,

29. augusta 15:                       11 : 40 – 11 : 50,

29. augusta 17:                       11 : 50 – 12 : 20,

Tr. SNP 34:                            08 : 50 – 09 : 10,

Tr. SNP 36:                            09 : 10 – 09 : 30,

Tr. SNP 38:                            09 : 30 – 09 : 50,

Tr. SNP 43:                            12 : 25 – 12 : 40,

Tr. SNP 45:                            12 : 25 – 12 : 55,

Tr. SNP 47:                            13 : 00 – 13 : 20,

Tr. SNP 49:                            13 : 20 – 13 : 40,

Tr. SNP 51:                            13 : 40 – 14 : 00,

Tr. SNP 73:                            15 : 50 – 16 : 10,

Tr. SNP 71:                            16 : 10 – 16 : 40,

Tr. SNP 69:                            16 : 40 – 17 : 00,

Tr. SNP 55:                            17 : 10 – 17 : 30,

Tr. SNP 57:                            17 : 30 – 17 : 55,

Tr. SNP 59:                            17 : 55 – 18 : 15,

Tr. SNP 56:                             08 : 00 – 08 : 20,

Tr. SNP58:                              08 : 20 – 08 : 40,

Jegorovova 29:                       15 : 10 – 15 : 40,

Cesta k nemocnici 27:            12 : 05 – 12 : 20,

Cesta k nemocnici 29:            12 : 20 – 12 : 35,

Cesta k nemocnici 31:            12 : 35 – 12 : 50,

Cesta k nemocnici 33:            12 : 50 – 13 : 05,

Cesta k nemocnici 35:            13 : 05 – 13 : 20,

Horná 81:                                14 : 35 – 15 : 40,

Jilemnického 40-42:                13 : 40 – 13 : 55,

Kpt. Nálepku 1-3:                   14 : 00 – 14 : 10,

Nešporova 11-13:                   14 : 15 – 14 : 25, 

Kráľovohoľská 1:                   08 : 00 – 08 : 25,

Kráľovohoľská 2:                   08 : 25 – 08 : 45,

Kráľovohoľská 3:                   08 : 45 – 09 : 10,

Kráľovohoľská 4:                   09 : 10 – 09 : 30,

Kráľovohoľská 5:                   09 : 30 – 09 : 55,

Kráľovohoľská 6:                   09 : 55 – 10 : 15,

Kráľovohoľská 10:                 10 : 20 – 10 : 45,

 Kráľovohoľská 11:                10 : 45 – 11 : 05,

Kráľovohoľská 12:                 11 : 05 – 11 : 30,

Kráľovohoľská 13:                 11 : 30 – 11 : 50,

Kráľovohoľská14:                  11 : 50 – 12 : 15,

Kráľovohoľská 15:                 12 : 15 – 12 : 35,

Kráľovohoľská 16:                 12 : 40 – 13 : 00,

Kráľovohoľská 17:                 13 : 00 – 13 : 25, 

Kráľovohoľská 18:                 13 : 25 – 13 : 45,

Kráľovohoľská 19:                 13 : 45 – 14 : 05,

Magurská 61:                         15 : 40 – 16 : 00,

Magurská 63:                         15 : 15 – 15 : 40,

 Magurská 65:                        14 : 55 – 15 : 15,

Magurská 67:                         14 : 30 – 14 : 55,

Magurská 69:                         14 : 10 – 14 : 30,

Magurská 35:                         17 : 00 – 17 : 30,

Magurská 37:                         16 : 30 – 17 : 00,

Magurská 39:                         16 : 00 – 16 : 30

 

23.12.2018 (nedeľa):

 

Viestova 30:                           09 : 00 – 10 : 15,

Viestova 28:                           10 : 15 – 11 : 30,

Bellušova 9:                           11 : 45 – 12 : 00,

ČSA 21:                                 12 : 15 – 13 : 00,

Hlboká 1:                               13 : 15 – 13 : 45,

Národná 9:                             14 : 00 – 14 : 45,

Javornícka 45:                        09 : 00 – 09 : 20,

Javornícka 47:                        09 : 20 – 09 : 40,

Javornícka 49:                        09 : 40 – 10 : 00,

Javornícka 51:                        10 : 00 – 10 : 20,

Javornícka 53:                        10 : 20 – 10 : 40,

Karpatská 2:                           10 : 40 – 12 : 20