SPRAVBYT, s.r.o.

ONLINE VSTUP PRE VLASTNÍKPostup na vstup vlastníka na online systému 


Krok 1

Výber správcu v časti Váš správca označiť SPRAVBYT B. Bystrica

Potom výbere je k dispozícií všeobecné tlačíva sprácu SPRAVBYT, s.r.o., ktoré je možné stiahnúť v pdf súbore alebo sich môžete priamo vytlačiť, vyplniť a doručiť osobne prípadne posšou alebo emailo.


Krok 2

K prístupu o informáciaxh o bytovom dome je potrebné zadať kód ID 1. Kód ID 1 nájdete na vyúčtovaní nákladov za byt alebo na evidenčnom liste vydanom po 31.5.2018. Zadaním uvedeného kódu ID získate prístup k údajom o Vašom bytovom dome ako napr. k výročnej správe o hospodárení domu, vyhodnotení fondu opráv, návrhu plánu opráv, prehľadu po spotrebách a nákladoch za bytový dom a čerpaní fondu opráv a iných. Informácie sú na stránke uložené vo formáte pdf, ktoré je možné stiahnúť alebo vytlačiť. 


Krok 3

K prístupu o informáciach o byte je potrebné zadať kód ID 2. Kód ID 2 nájdete na vyúčtovaní nákladov za byt alebom na evidenčnom liste vydanom po 31.5.2018. Zadaním uvedeného kódu ID 2 získate prístup k vyúčtovaniu nákladov za byt bez prílohy k vyúčtovaniu náklado za teplo, nebytový priestor a spoločný priestor. Informácie sú na stránke uložené vo formáte pdf, ktoré je možné stiahnúť alebo vytlačiť.


Upozorňujeme vlastníkov, že online vstup je ešte v skúšobnej prevádzke a môže dochádzať k výpadkom alebo nepresnostiam, kttoré budeme dodatočne upravovať a dopĺnať.Odkaz na online vstup pre vlastníkov.

Online vstup pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v správe našej spoločnosti