SPRAVBYT, s.r.o.

ROK 2013


CENY TEPLA NA ROK 2013 VLKANOVÁ Rozhodnutím ÚRSO číslo 0159/2013/T zo dňa 19.12.2012 bola pre TERMO B.B., s.r.o. určená maximálna cena tepla s DPH na obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 nasledovne:

- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti:

 •       domácnosti 0,08448 €/kWh vrátane DPH

- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:

 •       domácnosti 355,25 €/kW vrátane DPH

Spoločnosť TERMO B.B., s.r.o.. však momentálne fakturuje nasledovné ceny tepla na rok 2013:

- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti:

 •       domácnosti 0,08448 €/kWh vrátane DPH

- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:

 •       domácnosti 312,00 €/kW vrátane DPH


CENY TEPLA NA ROK 2013 BANSKÁ BYSTRICA


Rozhodnutím ÚRSO číslo 0121/2013/T zo dňa 11.12.2012 bola pre ŠTEFE, a.s. určená maximálna cena tepla s DPH na obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 nasledovne:


- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti:

 • zahŕňa všetky nevyhnutné energetické vstupy (zemný plyn, biomasa, elektrická energia, technologická voda, technologické hmoty.)
 • zohľadňuje odlišné potreby jednotlivých zákazníkov a umožňuje im ovplyvňovať výšku svojich nákladov za teplo
 • touto zložkou sú oceňované údaje z meračov tepla

      domácnosti 0,0622 €/kWh vrátane DPH

      mimo domácnosti 0,0622 €/kWh vrátane DPH

- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:

 • zákazník v tejto zložke platí za služby a budúce investície do kotolne (opravy a povinné odborné prehliadky a skúšky, obsluha kotolní a prípadné výmeny kotlov, ohrievačov vody a iných zariadení po uplynutí životnosti
 •  za pripravenosť dodávateľa kedykoľvek dodať teplo v potrebnom množstve a kvalite
 •  zahŕňa odpisy, náklady na údržbu a opravy a ostatné réžie
 •     domácnosti 243,5590 €/kW vrátane DPH
 •     mimo domácností 243,5590 €/kW vrátane DPH

Spoločnosť BBES, a.s. však bude fakturovať nasledovné ceny tepla na rok 2013:

- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti:

 •      domácnosti 0,0610 €/kWh vrátane DPH
 •      mimo domácnosti 0,0610 €/kWh vrátane DPH

- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:

 •       domácnosti 238,8073 €/kW vrátane DPH
 •       mimo domácností 238,8073 €/kW vrátane DPH

Pri tejto konštrukcií ceny na podmienky pôvodnej metodiky  predstavuje cena tepla pre rok 2013 výšku:

 •      domácnosti 29,89 €/GJ, vrátane DPH
 •      mimo domácnosti 29,89 €/GJ vrátane DPH