SPRAVBYT, s.r.o.

ROK 2014


CENY TEPLA NA ROK 2014 BANSKÁ BYSTRICA


Spoločnosť ŠTEFE Banská Bystrica, a.s. však bude fakturovať nasledovné ceny tepla na rok 2014:


- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti:

 •   domácnosti 0,06276 €/kWh vrátane DPH

- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:

 •   domácnosti 235,8114 €/kW vrátane DPH


Pri tejto konštrukcií ceny na podmienky pôvodnej metodiky  predstavuje cena tepla pre rok 2014 výšku:

 •   domácnosti 30,48 €/GJ, vrátane DPH


CENY TEPLA NA ROK 2014 BANSKÁ BYSTRICA


Rozhodnutím ÚRSO číslo 9171-2013-BA zo dňa 25.11.2013 bola pre ŠTEFE, a.s. určená maximálna cena tepla s DPH na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 nasledovne:


- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti:

 • zahŕňa všetky nevyhnutné energetické vstupy (zemný plyn, biomasa, elektrická energia, technologická voda, technologické hmoty.)
 • zohľadňuje odlišné potreby jednotlivých zákazníkov a umožňuje im ovplyvňovať výšku svojich nákladov za teplo
 • touto zložkou sú oceňované údaje z meračov tepla
 •  domácnosti 0,06348 €/kWh vrátane DPH


- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:

 • zákazník v tejto zložke platí za služby a budúce investície do kotolne (opravy a povinné odborné prehliadky a skúšky, obsluha kotolní a prípadné výmeny kotlov, ohrievačov vody a iných zariadení po uplynutí životnosti
 •  za pripravenosť dodávateľa kedykoľvek dodať teplo v potrebnom množstve a kvalite
 •  zahŕňa odpisy, náklady na údržbu a opravy a ostatné réžie
 •  domácnosti 243,5590 €/kW vrátane DPH


CENY TEPLA NA ROK 2014 BANSKÁ BYSTRICA ROBOTNÍCKA, ŽELEZNIČIARSKA


Rozhodnutím ÚRSO číslo 8972-2013-BA zo dňa 19.11.2013 bola pre STING - ENERGO, s.r.o. určená maximálna cena tepla s DPH na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 nasledovne:


- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti:

 •  domácnosti 0,0696 €/kWh vrátane DPH


- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:

 •   domácností 132,7832 €/kW vrátane DPH


CENY TEPLA NA ROK 2014 VLKANOVÁ


Rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priesteov došlo k 30.11.2013 k odkúpeniu kotolní na ulici Továrenská 16 a Továrenská 32 od spoločnosti TERMO BB, s.r.o.. Na základe týchto skitočností bude cena za rok 2014 známa ku koncu roku 2014 po skopletovaný všetlých nákladov na plyn, vodu, prevádzku kotolní.