SPRAVBYT, s.r.o.

ROK 2015


CENY TEPLA OD 1.6.2015 BANSKÁ BYSTRICA


- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti:

 •   domácnosti 0,0589 €/kWh vrátane DPH

- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:

 •   domácnosti 221,8030 €/kW vrátane DPH

Dôvody na zníženie ceny tepla od 1.6.2015 o cca 6 %:

- priznivé klimatické podmienky od začiatku roka 2015

- výhodne nakúpený zemný plyn

- prínosy investícií

- úsporné opatrenia zo strany spoločnosti ŠTEFE BB, a.s.


CENY TEPLA NA ROK 2015 BANSKÁ BYSTRICA


Spoločnosť ŠTEFE Banská Bystrica, a.s. však bude fakturovať nasledovné ceny tepla na rok 2015:


- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti:

 •   domácnosti 0,0624 €/kWh vrátane DPH

- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:

 •   domácnosti 235,8114 €/kW vrátane DPH


Pri tejto konštrukcií ceny na podmienky pôvodnej metodiky  predstavuje cena tepla pre rok 2015 výšku:

 •   domácnosti 29,82 €/GJ, vrátane DPH


Rozhodnutím ÚRSO číslo 0097/2015/T zo dňa 1.12.2014 bola pre ŠTEFE, a.s. určená maximálna cena tepla s DPH na obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 nasledovne:


- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti:

 • zahŕňa všetky nevyhnutné energetické vstupy (zemný plyn, biomasa, elektrická energia, technologická voda, technologické hmoty.)
 • zohľadňuje odlišné potreby jednotlivých zákazníkov a umožňuje im ovplyvňovať výšku svojich nákladov za teplo
 • touto zložkou sú oceňované údaje z meračov tepla
 •  domácnosti 0,06348 €/kWh vrátane DPH


- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:

 • zákazník v tejto zložke platí za služby a budúce investície do kotolne (opravy a povinné odborné prehliadky a skúšky, obsluha kotolní a prípadné výmeny kotlov, ohrievačov vody a iných zariadení po uplynutí životnosti
 •  za pripravenosť dodávateľa kedykoľvek dodať teplo v potrebnom množstve a kvalite
 •  zahŕňa odpisy, náklady na údržbu a opravy a ostatné réžie
 •  domácnosti 243,5590 €/kW vrátane DPH


CENY TEPLA NA ROK 2015 BANSKÁ BYSTRICA ROBOTNÍCKA, ŽELEZNIČIARSKA


Rozhodnutím ÚRSO číslo 0032/2015/T zo dňa 18.11.2014 bola pre STING - ENERGO, s.r.o. určená maximálna cena tepla s DPH na obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 nasledovne:


- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti:

 •  domácnosti 0,06360 €/kWh vrátane DPH


- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom:

 •   domácností 140,56608 €/kW vrátane DPH