SPRAVBYT, s.r.o.

ROK 2013

Aktuálne ceny vodného a stočného za rok 2013 od 1.1.2013

 

Dodávateľ: VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 73 Banská Bystrica 974 01 Rozhodnutím ÚRSO číslo 0069/2012/V zo dňa 30.11.2011 boli určené pre StVPS a.s. Banská Bystrica na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 tieto maximálne ceny:

1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov:

Bez DPH                                         1,1169 €/m3

S DPH                                             1,3403 €/m3

2. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

Bez DPH                                         1,0663 €/m3

S DPH                                             1,2796 €/m3

3. Spolu za dodávku a odvedenie vody verejnou kanalizáciou:

bez DPH                                         2,1832 €/m3

s DPH                                             2,6199 €/m3