SPRAVBYT, s.r.o.

ROK 2016

Aktuálne ceny vodného a stočného za rok 2016 od 1.1.2016


Dodávateľ: VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 73 Banská Bystrica 974 01 Rozhodnutím ÚRSO číslo 0136/2014/V zo dňa 23.07.2014 boli určené pre StVPS a.s. Banská Bystrica na obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 tieto maximálne ceny:

1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov:

Bez DPH                                         1,1700 €/m3

S DPH                                             1,4040 €/m3

2. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

Bez DPH                                         1,0983 €/m3

S DPH                                             1,3180 €/m3

3. Spolu za dodávku a odvedenie vody verejnou kanalizáciou:

bez DPH                                         2,2683 €/m3

s DPH                                             2,7220 €/m3