SPRAVBYT, s.r.o.

ROK 2018

Aktuálne ceny vodného a stočného za rok 2018 od 1.1.2018


Dodávateľ: VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 73 Banská Bystrica 974 01 Rozhodnutím ÚRSO číslo 0259/2017/V zo dňa 20.06.2017 boli určené pre StVPS a.s. Banská Bystrica na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 tieto maximálne ceny:

1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov:

Bez DPH                                         1,2010 €/m3

S DPH                                             1,4412 €/m3

2. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

Bez DPH                                         1,1615 €/m3

S DPH                                             1,3938 €/m3

3. Spolu za dodávku a odvedenie vody verejnou kanalizáciou:

bez DPH                                         2,36 €/m3

s DPH                                             2,84 €/m3