Aktuality

MIMORIADNY OZNAM PRE VLASTNÍKOV

S účinnosťou od 25.5.2020 naša spoločnosť pristúpila k  otvoreniu stránkových dní a to v pondelok od 8:00 hod. do 12:00 a v stredu od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. za predpokladu dodržiavania nasledovných pokynov:

  • vstupovať do priestorov našej spoločnosti po jednom
  • pri vstupe do priestorov našej spoločnosti mať ochranné prostriedky a to minimálne v rozsahu rúško alebo iný ochranný prostriedok tváre
  • po vstupe dezinfikovať ruky dezinfekčným prostriedkom, ktorý je umiestnený v prvej kancelárií na pulte
  • dodržiavať v rámci možností dostatočné odstupy
  • odporúčame vlastníkov, aby prednostne využívali vybavovanie požiadaviek prostredníctvom emailu alebo telefónu

S účinnosťou od 01.06.2020 je možné vykonávať písomné hlasovania pri dodržaní všetkých predpísaných hygienických opatrení.

Taktiež sme pristúpili k zabezpečovaniu povinných a pravidelných revízií vyhradených technických zariadení a výmeny vodomerov a meračov tepla, kde je potrebný vstup do bytu.

Prosíme Vás, aby ste uvedené usmernenie rešpektovali.

MIMORIADNY OZNAM PRE VLASTNÍKOV (16.3.2020)

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území SR vyhlásenú uznesením vlády č. 111 zo dňa 11.3.2020 voči šíreniu nákazy korona vírusom ( COVID19 )  a v dôsledku ochrany zdravia našich zamestnancov ako aj ochrany zdravia všetkých vlastníkov bytov a dodávateľov ako aj zabezpečenia spracovania vyúčtovania nákladov za rok 2019 správcovská spoločnosť prijala dočasné nevyhnuté opatrenia a obmedzenia v prevádzke spoločnosti SPRAVBYT s.r.o. v nasledovnom rozsahu:

  • s účinnosťou od 16.3.2020 sa rušia dočasne všetky stránkové dni a vybavovanie akýchkoľvek osobných požiadaviek vlastníkov do odvolania. Od 16.3.2020 nebude umožnený vstup na pracovisko vlastníkom ako aj iným osobám. Taktiež bude skrátená pracovná doba od 7 : 30 do 15 : 30 hod.. V mimoriadnych prípadoch je potrebné sa dohodnúť vopred telefonicky alebo písomne.
  • žiadame vlastníkov v prípade potreby, aby riešili požiadavky cez telefón, email alebo poštou. Požiadavky budú priebežné vybavované v rámci možností a počtu zamestnancov.
  • s účinnosťou od 16.3.2020 sa rušia výmeny vodomerov po jednotlivých bytoch a NP ako aj zabezpečovanie pravidelných revízií, kde je potrebný vstup do bytu. O nových termínoch budete včas informovaný prostredníctvom oznamov v BD.
  • Havarijná služba bude poskytovať služby v štandardnom režime bez obmedzenia.

Za pochopenie a ochotu ďakujeme.

Nadrozmerný odpad HARMONOGRAM ZBERU ODPADU NA ROK 2020

Nadrozmerný odpad ako je nepotrebný nábytok, koberce a pod., ktoré nie je z dôvodu veľkých rozmerov možné uložiť do klasických zberných nádob na komunálny odpad môžu obyvatelia mesta uložiť v predvečer stanoveného termínu vývozu ku klasickým zberným nádobám na zmesový komunálny odpad. Nadrozmerným nie je stavebný odpad (stavebná suť, panely, tehly, dlažba), pneumatiky, elektrospotrebiče, batérie a drobný komunálny odpad vo vreciach, ktoré ku kontajnerom neukladajte! Žiadame občanov mesta, aby z dôvodu zabezpečenia čistoty mesta a efektivity systému zberu komunálnych odpadov dodržiavali termíny zberu príslušné pre ich ulicu. V prípade vzniku potreby zbavenia sa nadrozmerného odpadu mimo termín zberu využite celoročnú možnosť jeho bezodplatného odovzdania v Zberni triedených odpadov v Radvani na Zvolenskej ceste.

Termíny zberu nadrozmerného odpadu z domácností sú stanovené podľa ulíc nasledovné:

Každý prvý piatok: 
3. jan., 7. feb., 6. mar., 3. apr., 5. jún, 3. júla, 7. aug., 4. sep., 2. okt., 6. novembra, 4. dec.

Na Troskách, J. Kráľa, J. Chalupku, M. M. Hodžu, Murgaša, M. Hurbana, M. Hattalu, Záhradná, Ruttkaya Nedeckého, Školská, Na Graniari, Astrová, Azalková, Tajovského, Cesta na amfiteáter, Nad plážou, Nám. L. Svobodu, M. Rázusa, T. Vansovej, Dolná, Nám. SNP, Nám. Š. Moyzesa, Horná, Národná, Kapitulská, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie, Kuzmányho, J. Cikkera, F.Švantnera, Horná Strieborná, Dolná Strieborná, Krížna, Lazovná, Katovná, Strieborné nám., Stoličková, Jána Bottu, Bakossova, Severná, Medený Hámor, Laskomerská, Slnečné Stráne, Skuteckého, Kollárova, Šoltésovej, F. Bystrého, Prof. Sáru, Horné Záhrady; Komenského, Pod Jesenským Vŕškom, A. Matušku, Petra Karvaša, Na Karlove, Š. Jurovského, Dobšinského, Ľ. Ondrejova, Hečkova, Robotnícka, Železničiarska, Kukučínova, Cesta k nemocnici, Petelenova, Pod Kalváriou, Pod Urpínom, Žltý Piesok, 9. mája, Hviezdoslavova, Viestova, Hronské predmestie, Bellušova, Timravy, B. Němcovej, Jesenského, Lesná, Na Uhlisku, Cesta k Smrečine, Golianova, Na Starej Tehelni, Pod Turíčkou, Pod Rybou, Družstevná, Mičinská cesta, ČSA, Nám. Slobody, Tr. SNP, 29. augusta, Partizánska cesta, Jegorovova, Majerská cesta, Stavebná, Šalková, Senica

Každý druhý piatok:
10. jan., 14. feb., 13. mar., 9. apr., 7. máj, 12 .jún, 10. júl, 14. aug., 11. sep., 9. okt., 13. nov., 11 .dec.

Iliaš, Sokolovská, Podháj, Sládkovičova, Pršianska cesta, Malachitová, Medená, Zlatá, Rubínová, Ametystová, Bronzová, Mosadzná, Jaspisová, Zafírová, Opálová, Diamantová, Platinová, Rumelková, Železná, Radvanská, Bernolákova, Nám. Ľ. Štúra, Kalinčiakova, Cintorínska; Rakytovská cesta, Smreková, Borovicová, Kremnička, Brezová, Čerešňová, Jabloňová, Borievková, Liesková, Šípková, Poľná, Stredná, Bočná, Krátka, Na Motyčinách, Pod Suchým Vrchom, Jarná, Letná, Zimná, Malachovská cesta, Stromová, Stupy, Mládežnícka, Družby, Okružná, Wolkerova, Gorkého, Nové Kalište, Jilemnického, Sadová, Nešporova, Kpt. Nálepku, Švermova, Cesta na štadión, Hutná

Každý tretí piatok:
17. jan., 21. feb., 20. mar., 17. apríla, 15. máj, 19. jún, 17. júl, 21. aug., 18. sep., 16. okt., 20. nov., 18. dec.

Tulská, Moskovská, Vršacká, Oremburská, Internátna, Nová, Slnečná, Bagarova, Jazmínova, Tichá, Zelená, Havranské, Spojová, Šalgotarjánska, THK, Kvetinová, Gaštanová, Limbová, Lipová, Javorová, Ulička, Jedľová, Pestovateľská, Podlavická cesta, Povstalecká, Višňová, Pod Dúbravou, Priehrada, Lúčičky, Jaseňová, Na Lúčkach, Na Úbočí, Skubínska cesta, Buková, Záhumie, Pod Stráňou, Závoz, Mlynská, Na Čiertolí

Každý štvrtý piatok:
24. jan., 28. feb., 27. mar., 24. apr., 22. máj, 26. jún, 24. júl, 28. aug., 25. sep., 23. okt., 27. nov., 23. dec.

Rudlovská cesta, Ml. budovateľov, Kpt. Jaroša, M. Čulena, Pod Bánošom, Strmá, Odbojárov, Pod Hôrkou, Dedinská, Veterná, Hlboká, M. Bela, Dubová, Na plaváreň, Na Zábave, Na Tále, Garbanka, Haškova, Sásovská cesta, Pod Skalkou, Pod cintorínom, Na Dolinky, Stránska, Agátová, Surovská, Na Skalici, Ružová, Ďumbierska, Beskydská, Fatranská, Gerlachovská, Chabenecká, Javornícka, Inovecká, Karpatská, Kráľovohoľská, Krivánska, Magurská, Pieninská, Rudohorská, Starohorská, Tatranská, Sitnianska, Strážovská, Kostiviarska, Jelšová, Topoľová, Jakubská cesta, Nový Svet, Harmanecká, Ovocná, Hrušková, Uľanská cesta, Jozefa Mistríka

Ten kto uloží odpad vedľa kontajnerov mimo stanovený termín v harmonograme sa dopustí priestupku v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a príslušného VZN mesta Banská Bystrica č. 12/2013. Dodržiavaním stanovených termínov a podmienok zberu odpadu sa vyhnete možným sankciám a prispejete k zlepšeniu čistoty Vášho životného prostredia.

Menu