Vodné a stočné

Aktuálne ceny vodného a stočného za rok 2023 od 1.1.2023

Dodávateľ: VEOLIA – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 73 Banská Bystrica 974 01 Rozhodnutím ÚRSO číslo 0069/2023/V  boli určené pre StVPS a.s. Banská Bystrica na obdobie od 1.2.2022 do 31.12.2022 tieto maximálne ceny:

1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov:

Bez DPH                                         1,3351 €/m3
S DPH                                             1,6021 €/m3

2. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

Bez DPH                                         1,3143 €/m3
S DPH                                             1,5772 €/m3

3. Spolu za dodávku a odvedenie vody verejnou kanalizáciou:

bez DPH                                         2,6494 €/m3
s DPH                                             3,17928 €/m3