Vodné a stočné

Aktuálne ceny vodného a stočného za rok 2024 od 1.1.2024

Dodávateľ: VEOLIA – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 73 Banská Bystrica 974 01 Rozhodnutím ÚRSO číslo 0181/2023/V  boli určené pre StVPS a.s. Banská Bystrica na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024 tieto maximálne ceny:

1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov:

Bez DPH                                         1,4517 €/m3
S DPH                                             1,7420 €/m3

2. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

Bez DPH                                         1,4629 €/m3
S DPH                                             1,7555 €/m3

3. Spolu za dodávku a odvedenie vody verejnou kanalizáciou:

bez DPH                                         2,9146 €/m3
s DPH                                             3,4975 €/m3