Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

KOMPAKTNÉ ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA – technické riešenie, ktoré má budúcnosť.

 • KOST je zariadenie, zabezpečujúce dodávku tepla pre objekt, v ktorom je umiestnená
 • pracuje autonómne, má samostatnú reguláciu ÚK a TÚV a je napojené na vnútorné rozvody ÚK a TÚV objektov
 • cieľom inštalácie je zníženie nákladov a zvýšenie komfortu pre odberateľa tepla

Modernizácia znižuje tepelné straty v rozvodoch, čím prináša úspory nákladov pri príprave TÚV.

Osadením KOST sa tepelná sústava 4-rúrková (2x ÚK, 2x TÚV) zmení na 2-rúrkovú (2x ÚK). Stanice KOST pracujú v úplnom autonómnom režime, príp. s dispečerským riadením.

Výhody, ktoré získate inštaláciou odovzdávacej stanice

Nezávislosť na iných odberateľoch

Teplo je dodávané na mieru odberateľa, podľa individuálnych potrieb. Každý objekt si môže určiť vlastné požiadavky na reguláciu ÚK a TÚV v objekte. Nastaviť je možné teplotu ÚK a TÚV, termín začatia a skončenia vykurovacej sezóny, dobu, v ktorej má byť cirkulačné čerpadlo TÚV v prevádzke atď. V prípade dispečerskeho riadenia sú zaznamenávané dôležité údaje o prevádzke KOST (napr. okamžité údaje o spotrebe tepla a pod.)

 • zmena parametrov ÚK a TÚV na požiadanie
 • skvalitnenie dodávok TÚV v každom mieste odberu
 • príprava TÚV priamo v objekte
 • zariadenie vybudované na mieru objektu
 • všetky prvky KOST sú navrhované na základe individuálnych potrieb objektu
 • zefektívnenie prevádzky
 • znižovanie tepelných strát v rozvodoch na minimum
 • spoľahlivosť
 • bezobslužná prevádzka
 • riadenie stanice je riešené riadiacou jednotkou autonómne s možnosťou napojenia na centrálny dispečing
 • zvýšenie komfortu
 • celú starostlivosť o zariadenie zabezpečuje spoločnosť Stefe, a.s.
 • kvalitná ekvitermická regulácia
 • presné meranie tepla na prípravu ÚK a TÚV
 • presné meranie množstva vody na prípravu TÚV
 • jednoduchšie hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov

Použitie

Kompaktné horúcovodné tlakovo nezávislé odovzdávacie stanice slúžia k zásobovaniu teplom pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Dochladzovanie vratnej horúcej vody umožňuje pri menovitom výkone znížiť jej teplotu pod 40°C. Príprava TÚV prietočným spôsobom je predradená vykurovaniu, čo pri nárazovom odbere zrovnomerňuje odberový diagram horúcovodnej siete.

Technické riešenie

Primárny okruh

Stanica je pripojená na prívod horúcej vody cez hlavnú ručnú uzatváraciu armatúru, filter a regulačné ventily s havarijnou funkciou, regulujúce prietok vody stanicou a umožňujúce odstavenie stanice v prípade vzniku havarijných stavov. Z regulačných ventilov prúdi primárna voda podľa požiadavok odberu do výmenníka ÚK a do výmenníka ohrevu TÚV. Za výmenníkom vykurovania je merač tepla. Teplo pre TÚV sa meria priamo meračom tepla umiestneným za výmenníkom TÚV. Vo vratnom potrubí je spätný ventil uzavierajúci stanicu z vratnej strany pri havarijných stavoch, meracie miesta a hlavný uzáver.

Okruh vykurovacej vody

Ochladená vykurovacia voda je privádzaná cez hlavný uzáver a filter do teplovodného, prednostne mokrobežného čerpadla s pevnými alebo premenlivými otáčkami. Čerpadlo z titulu zníženia teplotného zaťaženia je prednostne osadené do vratného potrubia. Z čerpadla prúdi voda do výmenníka a po ohriatí cez hlavný uzáver späť do sústavy. Okruh je vybavený poistným ventilom a odkaľovacím ventilom.

Prevedenie zo zónovou reguláciou

Ochladená vykurovacia voda z jednotlivých vetiev je privádzaná cez hlavné uzávery, filtre a samostatných alebo spoločných teplovodných, prednostne mokrobežných čerpadiel s pevnými alebo premenlivými otáčkami. Čerpadlá z titulu zníženia teplotného zaťaženia sú prednostne osadené do vratného potrubia. Z čerpadiel prúdi voda odbočkami do zmiešavacích trojcestných ventilov a do sa výmenníka ÚK. Výmenník je vybavený poistným ventilom. Po ohriatí prúdi samostatnými vetvami cez zmiešavacie regulačné ventily a uzávery späť do sústavy. V trojcestných ventiloch sa reguluje žiadaná teplota výstupnej vody v každej vetveprimiešavaním ochladenej vratnej vody.

Okruh teplej úžitkovej vody

Príprava TÚV je riešená ako prietočná jednostupňová v doskovom výmenníku, pričom sa TÚV ohrieva priamo prívodnou horúcou vodou. Predradený ohrev TÚV zrovnomerňuje odberový diagram a znižuje energetickú náročnosť na čerpaciu prácu primárnej vody ako aj potrebnú svetlosť primárnej prípojky. Cirkulácia TÚV je zabezpečená cirkulačným čerpadlom.