Odpočet vodomerov

Vážení vlastníci a nájomníci bytov, nebytových priestorov. V jednotlivých dňoch budú vo Vašom bytovom dome uskutočnené odpočty vodomerov studenej a teplej vody. Žiadame Vás o sprístupnenie bytu, nebytového priestoru v uvedenom čase a pred odpočtom uvolniť prístup k vodomerom.

Na základe zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších zmien a doplnkov je vlastník bytu alebo NP povinný umožniť na požiadanie ( v zmysle doleuvedených termínov ) v nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu a NP správcovi za účelom odpočtu nameraných hodnôt studenej a teplej vody.

Po termíne uvedenom na ozname bude vykonaný jeden náhradný termín odpočtu vodomerov (termín bude včas oznámený).

Konečnému spotrebiteľovi, ktorý nesprístupní byt v stanovenom termíne poprípade v náhradnom termíne a neumožní odpočet vodomerov bude spotreba určená podľa vyhlášky 240/2016 Z.z. poprípade v zmysle zásad na rozpočítanie vodného a stočného schváleného na schôdzach a zhromaždeniach vlastníkov bytov a NP.

Bytové domy, ktoré nie sú uvedené v zozname sa odpisujú v novom roku diaľkovým odpočtom bez vstupu do bytu alebo nebytového priestoru. Oznam o diaľkovom odpočte zabezpečí dodávateľská organizácia.

OZNAMY O ODPOČTOCH VODOMEROV BUDÚ AJ FYZICKY VYVESENÉ V BYTOVÝCH DOMOCH 7 DNÍ VOPRED.

Menu