O nás

Základné údaje o spoločnosti SPRAVBYT s.r.o.

Dovoľujeme si Vás osloviť jedinečnou ponukou pre Váš obytný dom a Vaše Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP. Keďže naša firma je na trhu už viac ako 16 rokov, ponúkame Vám zaručené a kvalitné služby v oblasti správy bytových a nebytových priestorov ako aj apartmánových domov. Spravujeme viac ako 107 objektov, viac ako 3 600 bytov a 180 nebytových priestorov v Banskej Bystrici a okolí. Z celkového počtu spravovaných domov je 34 spoločenstiev vlastníkov bytov a NP, ostatné sú spravované na základe Zmluvy o výkone správy. Našou prioritou je presnosť, spoľahlivosť, ústretovosť a hlavne prístupnosť našich zamestnancov.

Naša spoločnosť SPRAVBYT. s r.o. bola založená zakladateľskou listinou dňa 18.3.1996 za účelom správy obytných domov, t.j. bytov, nebytových priestorov, garáží, polyfunkčných a prevádzkových priestorov. Pri zameraní sa na spôsob výkonu správcovskej činnosti sme vychádzali z požiadaviek vlastníkov na výkon správy, z legislatívnych predpisov a poznatkov nadobudnutých dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti. Po zlúčení všetkých týchto požiadaviek sme vypracovali systém správy tak, aby čo najviac vyhovoval požiadavkám vlastníkov a zároveň bol v súlade s platnou legislatívou. V súčasnosti vykonávame správu bytov dvomi spôsobmi:

 • na základe „Zmluvy o výkone správy“ (vlastníci bytov)
 • na základe „Mandátnej zmluvy“ (spoločenstvá vlastníkov bytov)

VÝKON SPRÁVY

Výkon správy zabezpečuje správca vlastnými kapacitami. Prevádzku, opravy a údržbu spoločných častí, zariadení a príslušenstva, služby, zabezpečuje správca dodávateľský na zmluvnom základe v mene a na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Pri ich zabezpečovaní je správca povinný dojednať čo najvýhodnejšie podmienky, aké bolo možné dojednať v prospech vlastníkov. Schôdza vlastníkov si zvolí členov Domového výboru resp. vchodových zástupcov, ktorí prenášajú požiadavky a podnety na správcu a spätne informujú vlastníkov v jednotlivých vchodoch o všetkých dôležitých skutočnostiach v rámci správy domu. Členovia Domového výboru sa zúčastňujú spolu so zástupcom správcu preberania schválených prác v rámci opráv a údržby a súčastne vykonávajú kontrolu účtovných dokladov a hospodárenia s finančnými prostriedkami. Členovia Domového výboru dostávajú pravidelne minimálne 1 x za štvrťrok podkladový materiál o tvorbe, čerpaní a zostatku finančných prostriedkov na účte FPOU a prehľad o úhradách za služby spojené s užívaním bytu, prehľad neplatičov a spôsob vymáhania nedoplatkov.

EKONOMICKÝ ÚSEK

Vedúci ekonóm správy domov v spolupráci z úsekom predpisu vedie podrobnú

 • evidenciu zálohových platieb vlastníkov
 • vystavuje vlastníkom zálohové predpisy za jednotlivé služby ( Evidenčné listy )
 • zúčtováva jednotlivé platby
 • vykonáva po odsúhlasení technickým úsekom úhrady došlých faktúr do FPaOÚ
 • vykonáva úhrady došlých faktúr za služby
 • pravidelne v štvrťročných intervaloch poskytuje všetkým spravovaným objektom v písomnej forme prehľad o tvorbe, čerpaní a zostatku FPOaU, stavu nedoplatkov a postupe o ich vymáhaní
 • spracúva správu o hospodárení za kalendárny rok v spolupráci s Vedúcim správy domov
 • kontroluje dodržiavanie úhrad od jednotlivých vlastníkov
 • na konci zúčtovacieho obdobia vyhotoví vyúčtovanie jednotlivým vlastníkom
 • vystavuje Zmluvy o výkone správy pre novoprevzaté objekty a pri zmene vlastníkov
 • vystavuje faktúry za poskytované služby
 • vystavuje všetky hlásenia pre daňové úrady a štatistické hlásenia
 • vystavuje potrebné podklady pre banky a stavebné sporiteľne pri čerpaní úverov

TECHNICKÝ ÚSEK

Technický pracovník pravidelne kontroluje prevádzku a technický stav domu, a to fyzickou prehliadkou spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Kontrolujú:

 • správnosť odpočtov SV, TÚV,ÚK a spotreby el. energie na došlých faktúrach
 • vystavuje potvrdenie o veku objektu
 • zabezpečuje na konci roka odpis vodomerov SV a TÚV po bytoch a ich spracovanie pre vyúčtovanie za predmetný rok
 • vypracúva plány opráv na najbližšie obdobie
 • dohliada na odstránenie závad pri výkone odborných prehliadok a skúšok elektrickej inštalácie, bleskozvodov, plynových zariadení, požiarnych zariadení, tepelných zariadení a výťahov
 • zabezpečuje a predkladá cenové ponuky na odsúhlasenie SVB a NP alebo vchodovým zástupcom vlastníkov bytov
 • zabezpečuje odstránenie havarijných prípadov
 • zabezpečuje plnenie fondu prevádzky, opráv a údržby v zmysle zápisov zo schôdzi vlastníkov bytov a valných zhromaždení SVB a NP
 • vybavuje stránky v stránkových hodinách

KONATEĽ

Konateľ spoločnosti riadi a koordinuje celý chod spoločnosti a zabezpečuje:

 • spracúva podklady pre mzdovú agendu a jej archiváciu
 • zabezpečuje úvery na realizáciu schválených akcií z FPaOÚ
 • vybavuje dotácie na systémové poruchy
 • kontroluje vedúcich pracovníkov technického úseku a ekonomického úseku
 • vykonáva výbery a vklady v bankách
 • organizuje schôdze vlastníkov bytov kde je priamy výkon správy ročne, vyhotoví zápis zo schôdze vlastníkov bytov a doručí vchodovým zástupcom na overenie
 • organizuje a vedie všetky rokovania za spoločnosť a zároveň dohodnuté zmluvy podpisuje
 • zabezpečuje uzatváranie poistných zmlúv objektov a likvidáciu poistných udalostí

PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI

Naša spoločnosť rieši právne záležitosti v spolupráci s externým právnym zástupcom, s ktorým je uzatvorená zmluva. Právny zástupca zastupuje všetky spravované objekty pri vymáhaní nedoplatkov a ostatných právnych sporov. Zároveň vykonáva poradenskú činnosť pre správcu a spravované objekty.

REFERENCIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť SPRAVBYT, s.r.o. so sídlom na Nám. Ľudovíta Štúra 13, v Banskej Bystrici PSČ 974 05 bola založená dňa 18.3.1996. Konateľ spoločnosti ako aj vedúci pracovníci majú prax v obore od 7 do 20 rokov, čím je zaručená dokonalá znalosť problematiky a vysoká odbornosť. K zabezpečeniu kvalitných služieb máme 100 % vybavenie počítačovou technikou. Vedenie účtovníctva je spracovávané v programe SOFTIP, vyúčtovanie služieb a FPOU v programoch BYTHOS, NÁKLADY a VYÚČTOVANIE. Pre plynulú komunikáciu so zástupcami vlastníkov bytov, predsedami SVB a NP a vlastníkmi bytov sú k dispozícií 2 pevné linky a 4 mobilné telefónne linky, fax a email a internetová stránka spoločnosti. Mobilita je zabezpečená prostredníctvom 3 motorových vozidiel.

ZLOŽENIE A POČET ZAMESTNANCOV

 • predpis zálohových platieb 2 pracovníčky
 • ekonomický úsek 2 pracovníčky
 • vedúca ekonomického úseku 1 pracovníčka
 • technický úsek 3 pracovníci
 • vedúci technického úseku 1 pracovník
 • konatelia spoločnosti
 • právnické oddelenie externá spoločnosť
 • spracovanie mzdovej agendy 1 pracovníčka externá

Výkon správy spoločnosťou SPRAVBYT s r.o. zahrňuje nasledovné služby

Oblasť výkonu správy:

 • vedenie dát vlastníkov ( pasportizácia )
 • dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
 • dodávku vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadových vôdosvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu
 • upratovanie spoločných častí a spoločných zariadení domu a priľahlých chodníkov na základe rozhodnutia schôdze vlastníkov
 • prevádzkovanie STA alebo iných káblových sietí
 • prevádzku, údržbu a predpísané skúšky výťahov
 • zabezpečenie deratizácie, dezinfekcie, dezinsekcie
 • poistenie domu proti živlom, vandalizmu a škode voči tretím osobám na základe rozhodnutia schôdze vlastníkov
 • nonstop pohotovostnú havarijnú službu SV, TÚV, PLYN a ELEKTRIKA
 • odčítavanie a vyhodnocovanie spotrieb vodomerov SV a TÚV po bytoch odčítavanie a vyhodnocovanie spotrieb na hlavných vodomeroch SV a TÚV
 • výmenu, resp. ciachovanie vodomerov SV a TÚV a meracej techniky
 • ostatné služby, ktoré vlastníci bytov objednali u správcu
 • realitná činnosť

Ekonomická oblasť:

 • zriadenie samostatných účtov v bankovom ústave pre každý dom pre účely služieb a pre účely fondu opráv, na ktorých sú priamo vedené všetky účtovné operácie týkajúce sa príslušného domu
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami FPOU domu a prehľad o nedoplatkoch, ich doručovanie vchodovým zástupcom a predsedom spoločenstiev
 • spracovanie vyúčtovania skutočných nákladov za poskytnuté služby v zákonom stanovenej lehote t.j. do 31.5. nasledujúceho roka
 • daňová a odvodová činnosť za spoločenstvá a vlastníkov bytov
 • vedenie účtovníctva domu vrátane spracovania účtovania služieb spojených s prevádzkou domu
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou domu
 • evidencia úhrad príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv a zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu a poplatku za výkon správy, vrátane ich vymáhania
 • stanovenie výšky zálohových platieb za služby spojené prevádzkou domu a užívaním bytu
 • vedenie evidencie neplatičov
 • vyhľadávanie nájomcov pre spoločné a nebytové priestory, vypracovanie nájomných zmlúv a zabezpečenie umiestnenia reklamných pútačov
 • mediálne prepojenie s bankou
 • evidencia príjmov, výdavkov, mesačné uzávierky
 • zabezpečenie podkladov k úverom a dotáciám

Technická oblasť:

 • vykonávanie pravidelných prehliadok a kontrol technického stavu spravovaných objektov
 • výkon cenovej, technickej a vecnej kontroly vykonávania a fakturácie prác na dome
 • vypracovanie návrhu plánu potrebných opráv a údržby pre každý rok
 • zabezpečenie atestov, revízii a odborných prehliadok na vybraných zariadeniach domu
 • návrh výšky príspevku do fondu opráv a údržby podľa technického stavu objektu a požiadaviek vlastníkov
 • odborná účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru
 • zabezpečenie 24 hodinovej nepretržitej havarijnej služby (voda, plyn, elektro, kúrenie) s možnosťou okamžitého zásahu a vykonania nevyhnutných prác
 • informovanie vlastníkov o akýchkoľvek zmenách, týkajúcich sa zmluvných vzťahov, zmeny funkčného využitia nebytových priestorov pripravovaných zámerov, týkajúcich sa opráv, prestavby, resp. údržby objektu, zmien v legislatíve
 • zabezpečovanie prevádzkovateľa kotolne
 • v domoch kde sú namontované pomerové rozdeľovače nákladov tepla, odpočet PRN pri zmene vlastníkov

Právna a legislatívna oblasť:

 • vedenie razantných opatrení voči neplatičom v medziach platnej legislatívy, vymáhanie nedoplatkov súdnou a exekučnou cestou, uplatnenie zákonného záložného práva formou priamej dražby
 • kontrola a sledovanie dodržiavania platných zmlúv
 • úpravy, aktualizácie alebo modifikácie existujúcich zmlúv
 • informovanie vlastníkov bytov o povinnostiach v zmysle daňových zákonov
 • zmluvné zabezpečenie dodávky energetických médií
 • výkon poradenstva v oblasti právnej, energetickej a v oblasti hospodárenia so spoločným majetkom
 • zastupovanie vlastníkov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a správnymi orgánmi