Zásady ochrany osobných údajov

V súvislosti so správcovskou činnosťou v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov spoločnosť SPRAVBYT, s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 13, 974 05  Banská Bystrica, (ďalej len „prevádzkovateľ“) na účel výkonu správy spracúva osobné údaje dotknutých osôb ako sú vlastníci bytov a nebytových priestorov. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva SPRAVBYT, s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 13, 974 05  Banská Bystrica,

b) spracúvanie osobných údajov na účel výkonu správy,

c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté nasledujúcim príjemcom: advokát, exekútor, dražobné spoločnosti, súd, orgány činné v trestnom konaní, notár, poisťovňa, spoločnosti zabezpečujúce odpisy a výmeny meračov, spoločnosť zabezpečujúca spracovanie mzdy a ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona,

d) osobné údaje budú uchovávané u odsťahovaných vlastníkov – po 3 rokoch od posledného vyúčtovania za obdobie vlastníctva. V prípade výnimky (evidencia dlhu) do doby jeho vyrovnania (najneskôr do 10 rokov),

e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

f) poskytnutie osobných údajov na účel výkonu správy je zákonnou povinnosťou a ich neposkytnutie má za následok neuzatvorenie zmluvy o výkone správy,

g) osobnné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ani nedochádza k prenosom do tretích krajín.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy správcu bytových domov spravbyt13@orangemail.sk.

Dokumenty týkajúce osobných údajov:

– IS evidencia klientov

– IS mzdy

– IS registratúra

– IS účtovná agenda