Slovník pojmov

Atest

Atest o overení hospodárnosti sústavy tepelných zariadení je doklad, ktorý stanovuje hodnotiaci výsledok overenia hospodárnosti prevádzky jednotlivých častí sústavy tepelných zariadení vyjadrený mierou hospodárnosti s normatívami jednotlivých častí sústavy tepelných zariadení. Metodiku overovania hospodárnosti vydáva MH SR.

Bezkanálové tepelné vedenie

Potrubné rozvody slúžiace na distribúciu teplonosného média ( horúcej vody, teplej vody ) zhotovené z rúr, ktoré sú už z výroby vybavené tepelnou izoláciou na báze polyuretánovej peny a ochranným plášťom z húževnatého plastu. Tieto potrubia sa ukladajú priamo do pieskového lôžka vo výkopoch a po ukončení montáže a tlakových skúšok sa zasypávajú pieskom a zeminou. Potrubia bývajú po celej dĺžke vybavené monitorovacími vodičmi, ktoré slúžia na rýchlu a presnú identifikáciu prípadných porúch.

Centralizované zásobovanie teplom

Zdroj tepla zásobuje viac ako jeden objekt pomocou tepelných sietí, ktoré sú aspoň sčasti vedené voľným priestorom. V súčasnosti je to najmodernejší a zároveň najefektívnejší spôsob zásobovania teplom na vykurovanie (ÚK) a prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV). Vyspelé európske krajiny podporujú CZT svojou legislatívou a cenovou politikou práve kvôli ochrane životného prostredia a efektívnemu využitiu primárnych palív. cena tepla. Teplo patrí do skupiny tovarov, ktorých ceny podliehajú regulácií v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z..

Cena tepla

Patrí do kategórie cien úradne určených a tzv. maximálnych, t.j. takých, ktoré nie je prípustné prekročiť. Od januára roku 2000 bolo opatrením MF SR č. R – 10/1999 zavedené aj vecné usmernenie tejto ceny v duchu § 7 zákona č. 18/1996 Z. z.. To spočíva v záväznom postupe pri tvorbe ceny tepla a v obmedzení niektorých nákladových položiek a výšky zisku. Ceny tepla schvaľoval príslušný okresný úrad a jeho cenová komisia. Cenové výmery boli publikované vo Finančných spravodajoch MF SR. Od 1.1.2003 ceny tepla a zemného plynu stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v zmysle zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a zároveň sú zverejňované vo vestníku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Od roku 2009 sa výška ceny určuje podľa výnosu č.6/2008.

Cirkulácia

Obeh vody v potrubných rozvodoch dosahovaný prácou čerpadiel. Obehové čerpadlá ústredného vykurovania (ÚK) dodávajú určené množstvo vykurovacej vody – a tým aj tepla – zo zdroja tepla do zásobovaných objektov, vykurovaných priestorov a jednotlivých vykurovacích telies. Práca čerpadiel slúži na prekonávanie tlakových strát vody v potrubí a miestnych odporov rozvodov. Cirkulačné čerpadlá teplej úžitkovej vody (TÚV) zaisťujú jej trvalý obeh, čím sa dosiahne, že TÚV je stále k dispozícií pri každom spotrebiči (umývadle, sprche, …) a po prestávke v odbere nie je potrebné odpúšťať určité množstvá vychladenej vody.

Dennostupeň

Počet dennostupňov vyjadruje náročnosť potreby tepla pre vykurovanie v závislosti od klimatických podmienok. Dennostupne sú jednotkou súčinu počtu dní (za celé vykurovacie obdobie, mesiac, deň ) a rozdielu medzi menovitou teplotou miestnosti a strednou vonkajšou teplotou vykurovacieho obdobia. Používa sa označenie D° , alebo K (klimatické číslo). Index 20 znamená menovitú teplotu v miestnosti 20 °C.

Dimenzia potrubia

Dimenzia potrubia je vlastne vnútorný priemer kruhového potrubia. Nazýva sa tiež menovitá svetlosť (DN) a udáva sa v milimetroch [ mm ] alebo v palcoch [ “ ]. Z dimenzie priamo vyplýva prietočný prierez potrubia. Každá dimenzia potrubia je schopná zaistiť prenos len určitého maximálneho množstva tepla resp. vody. V prípade potreby väčších prietokov je potom nutné použiť potrubia o väčšej dimenzii.

Dispečing sústavy centralizovaného zásobovania teplom

Centrálne pracovisko s nepretržitou službou na zabezpečenie úloh dispečerského riadenia. Pre svoju činnosť využíva spravidla výpočtovú techniku. Riadenie rozsiahlejšieho systému centralizovaného zásobovania teplom zabezpečuje centrálny dispečing pomocou podriadených miestnych dispečerských pracovísk.

Dodávateľ tepla

Držiteľ licencie na výrobu alebo rozvod tepla, ktorý dodáva teplo podľa uzavretej zmluvy o dodávke a odbere tela priamemu odberateľovi tepla.

Doskové výmenníky

Moderné technologické zariadenie používané na odovzdávanie teplaz jedného teplonosného média do druhého. Dosky výmenníkov sú vyrobené lisovaním z plechov z ušľachtilých ocelí v rôznych veľkostiach a sú podľa potreby zostavované do výmenníkov z rôzneho počtu dosiek. Tým je daná možnosť pre jednotlivé objekty inštalovať vždy výmenník presne o požadovanom výkone. Používajú sa pre vykurovanie aj pre prípravu TÚV. Hlavnými charakteristickými znakmi doskových výmenníkov sú veľmi dobré odovzdávanie tepla a malé rozmery vzhľadom k dosahovaným výkonom. Tým sa šetria priestory potrebné pre umiestňovanie odovzdávacích staníc tepla.

Dvojrúrový systém

Sekundárny systém s dvomi potrubiami vykurovacej vody, ktorej teplota je podľa vonkajšej teploty regulovaná v centrálnej výmeničke pre všetky vetvy na rovnakú hodnotu. Táto sekundárna voda je viacerými vetvami a odbočkami vedená k jednotlivým zásobovaným domom, v ktorých sú umiestnené objektové odovzdávacie stanice tepla (KOST). Hlavným prínosom tohto systému je možnosť regulovania teploty vykurovacej vody, miestna príprava TÚV a režim dodávok tepla podľa požiadaviek jednotlivých domov, spoločenstiev vlastníkov, možnosť merania dodávaných množstiev tepla a TÚV pre jednotlivé objekty a ich rozpočítavania medzi oveľa menší počet spotrebiteľov a zvýšenie účinnosti prenosu tepla znížením strát v potrubiach.

Ekvitermická regulácia

Súbor technologických zariadení a regulačných prvkov odovzdávacích staníc tepla a systémov ústredného vykurovania (a súčasne aj proces), ktoré slúžia na reguláciu teploty vykurovacej vody v závislosti na vývoji vonkajších teplôt vo vykurovacom období a podľa želania odberateľa. Zmyslom ekvitermickej regulácie je, aby do vykurovacích telies bola dodávaná vykurovacia voda o nižšej teplote pri vyšších vonkajších teplotách. Tým sa dosiahne taký výkon vykurovacieho telesa, ktorý bude zodpovedať tepelným stratám vykurovanej miestnosti pri každej konkrétnej vonkajšej teplote.

Emisie

Znečisťujúce látky. Znečisťujúcimi látkami (v ovzduší) sú tuhé a plynné látky, ktoré priamo alebo po chemickej alebo fyzikálnej zmene v ovzduší resp. po spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných organizmov, zhoršujú ich životné prostredie. V procese zásobovania teplom centrálnymi alebo individuálnymi zdrojmi vznikajú tieto znečisťujúce látky spaľovaním palív.

Fakturačné meradlo

Integračný merací prístroj, ktorý v mieste odberu alebo dodávky tepla stanovuje množstvo tepla dodaného teplonosným médiom na základe zmluvy o dodávkach tepla, ktoré je predmetom fakturácie. Fakturačné meradlá podliehajú pravidelnému overovaniu akreditovaným metrologickým strediskom v zmysle zákonných predpisov. Inštalovať fakturačné meradlo je povinnosťou dodávateľa tepla. Fakturačné meradlo nebráni inštalácii podružných meračov pre informatívne meranie jednotlivých vetiev a pod. Každé fakturačné meradlo dodávok tepla – merač tepla sa skladá z týchto základných častí: prietokomer, snímač teploty prívodnej vody, snímač teploty vratnej vody a vyhodnocovacia jednotka. Množstvo vody (teplej, studenej) pre priamu spotrebu sa meria meračom prietoku – vodomerom.

Giga

Predpona dekadického násobku 109. Označuje sa G. V spojení s konkrétnou fyzikálnou jednotkou reprezentuje miliardu týchto jednotiek, je to tisícnásobok hodnoty mega.

Horúca voda

horúcovod Teplonosné médium pre diaľkový prenos tepla (teplota > 110°C). V odovzdávacích staniciach tepla sa teplo obsiahnuté v horúcej vode odovzdáva prostredníctvom výmenníkov do sekundárnej teplej vody pre vykurovacie telesá a do studenej vody určenej na prípravu TÚV. horúcovod Potrubná trasa resp. rozvod zostavený spravidla z oceľových rúr, ktoré slúžia na distribúciu horúcej vody medzi zdrojom a odovzdávacími stanicami tepla. Horúcovod tvoria prívodné a vratné potrubie so súvisiacimi prvkami (armatúry, kompenzátory, vypúšťanie, odvzdušnenie, uloženia atď.) Z hlavnej vetvy sa horúcovod vetví do viacerých lokalít resp. k viacerým objektom až po jednotlivé prípojky.

Infiltrácia –prúdenie vzduchu netesnosťami

Prúdenie vzduchu netesnosťami okien a vonkajších dverí do miestností. Vo vykurovacom období je jej dôsledkom časť tepelných strát konkrétnej miestnosti, ktoré je nutné (spolu s tepelnými stratami prestupom) nahradzovať výkonom vykurovacieho telesa. Rozsah infiltrácie je závislý na konštrukcii okien a dverí a ich kvalite. Nie je však vhodné šetriť na nákladoch na vykurovanie úplnou elimináciou infiltrácie (napr. totálnym utesnením netesností), pretože z hygienického hľadiska je prívod určitého množstva čerstvého vzduchu nutný. Bez dostatočnej infiltrácie hrozí naviac nebezpečie vzniku plesní na stavebných konštrukciách.

Licencia

Licencia Jedna z podmienok podnikania v energetickom odvetví podľa všeobecných predpisov o podnikaní a zákona č. 657/2004 Z. z.. Na základe žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby ju vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Médium (teplonosné)

Množstvo tepla médium ( teplonosné )
Teplonosná látka – teplá voda, horúca voda, para, zriedkavejšie olej , vzduch – použitá na prenos a odovzdávanie tepla do iného média alebo priestoru.

Mega

Predpona dekadického násobku 106. V spojení s konkrétnou fyzikálnou jednotkou reprezentuje 1 milión týchto jednotiek. Označuje sa M.

Metrologické stredisko

Autorizované metrologické pracovisko meračov tepla a vodomerov akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou. Vykonáva overovanie odporových snímačov teploty ako členov meračov tepla, vodomerov a prietokomerov na studenú a teplú vodu. množstvo tepla Množstvo tepla potrebné pre zabezpečenie tepelnej pohody t.j. na vykurovanie je závislé najmä od požadovanej vnútornej teploty, klimatických podmienok, tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií budov, rozsahu ochladzovaných plôch a trvania vykurovania. Množstvo potrebného tepla nie je závislé od typu zdroja tepla ani druhu paliva. Množstvo tepla potrebné na prípravu TÚV je závislé najmä od rozdielu medzi teplotou studenej vody resp. cirkulovanej TÚV a teplotou dodávanej TÚV a ďalej od množstvo spotrebovanej TÚV.

Nánosy potrubia, normy ( STN )

Nánosy v potrubiach zbytkové minerálne látky obsiahnuté v obehovej vode, čiastočky tuhých nečistôt a čiastočne korózia kovov vytvárajú postupom času na vnútornom povrchu potrubí vrstvu nánosov. Postupne zmenšujú vnútorný priemer a tým prietočný prierez potrubí. Tento dej má za následok zväčšenie tlakových strát v potrubiach a následne môže znížiť kvalitu dodávok tepla. Preto je potrebné vodu pred naplnením systému a pri doplňovaní chemicky resp. elektromagneticky upravovať.

Normy (STN)

Problematiku tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, výpočtu tepelných strát objektov, vnútorných teplôt, potrebných množstiev teplej úžitkovej vody, zásobovania teplom, technických riešení tepelno-technických zariadení a súvisiace otázky komplexne predpisujú slovenské technické normy (STN). Všetky platné STN a ich dodatky je možné zakúpiť v Slovenskom ústave technickej normalizácie.

Oblasť (klimatická)

Územie SR je podľa výpočtových najnižších vonkajších teplôt rozdelené do teplotných oblastí. Banská Bystrica patrí do oblasti s výpočtovou najnižšou vonkajšou teplotou tez = -15 °C (napr. Bratislava má tez = -12 °C, Martin a Poprad majú tez = -18 °C). Táto teplota je základným údajom pre výpočet tepelných strát objektov a následné určenie potrebného tepelného výkonu zdroja, rozvodov a vykurovacích telies. Jednotlivé oblasti celého územia SR znázorňuje mapa, ktorá je prílohou STN 06 0210.

Odberné miesto

Fyzické miesto, kde sa používajú služby, ktoré sa spoločnosť dohodla poskytnúť za poplatok dohodnutý s odberateľom, podľa typu, charakteristiky a podmienok stanovených v zmluve. Je zmluvne dohodnuté miesto, na ktorom je umiestnené meradlo na meranie dodaného tepla pre jedného priameho odberateľa tepla. Ak je priamy odberateľ vlastníkom viacerých domov resp. odovzdávacích staníc tepla (KOST), je odberné miesto osobitne na každej päte domu resp. KOST.

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla

Kdovzdávacia stanica tepla (KOST, z minulosti zaužívaný výraz „výmeník“), je tepelno-technické zariadenie, v ktorom je teplo z primárneho média ( horúca voda ) odovzdávané médiu sekundárnemu. Tým je teplá voda dodávaná už priamo do vykurovacích telies (alebo do objektovej odovzdávacej stanice) a teplá úžitková voda (TÚV) pre bežnú spotrebu.
Odovzdávanie tepla prebieha vo výmenníku – cez teplovýmennú plochu sa sekundárne médium ohrieva, čím súčasne dochádza k ochladzovaniu primárneho média. Súčasťou zariadení KOST sú aj obehové čerpadlá dopravujúce teplú vodu sekundárnymi rozvodmi k miestam spotreby, regulačné prvky zabezpečujúce požadované teploty vykurovacej vody a TÚV, zásobníky TÚV a rozdeľovače jednotlivých potrubných vetiev vykurovacej vody a TÚV. Tepelný výkon KOST sa udáva v kilowatoch (KW) alebo v megawatoch (MW) a zodpovedá veľkosti vykurovaných objektov a nárokov na TÚV. Stanice sú umiestnené buď v samostatných objektoch alebo priamo v zásobovaných budovách. odvzdušnenie Voda cirkulujúca vo vykurovacom systéme obsahuje určité množstvo vzduchu, ktorý sa postupne uvoľňuje a súčasne sa sústreďuje v najvyšších miestach potrubných rozvodov, včítane vykurovacích telies. Po sústredení nadmerného množstva uvoľneného vzduchu v určitom mieste rozvodu sa naruší obeh vykurovacej vody – vzduch pôsobí ako zátka. Preto je potrebné pravidelne a hlavne po opravách alebo dlhodobých prestávkach systémy odvzdušňovať.

Okná

Okná, ako nevyhnutné časti stavebných objektov, sú výrazným faktorom, ktorý určuje výšku tepelných strát a potreby tepla jednotlivých miestností. Podľa rozmerov miestností a ich polohy v rámci objektu (napr. rohová miestnosť pod strechou alebo miestnosť v strede objektu) tvoria tepelné straty oknami cca 35% až 55% strát miestnosti.

Päta domu

Miesto, v ktorom vstupujú sekundárne rozvody do zásobovaného objektu a ktoré reprezentujú odberné miesto pre priameho odberateľa pre konkrétny dom.

Prestup tepla

Fyzikálny jav, pri ktorom teplo prechádza materiálmi a konštrukciami z prostredia s vyššou teplotou do prostredia s nižšou teplotou. Každý materiál je charakteristický určitou hodnotou mernej tepelnej vodivosti λ [ W/m.K ]. Tá je potom spolu s hrúbkou danej vrstvy [ m ] určujúca pre hodnotu jej tepelného odporu R [ m2.K/W].

Priamy odberateľ

Primárne ( horúcovodné ) rozvody slúžia na distribúciu tepla vyrobeného v zdroji do veľkého počtu odovzdávacích staníc tepla. Primárne rozvody sú oceľové potrubia, v celom rozsahu tepelne izolované, ktoré sú uložené v stavebne vytvorených kanáloch alebo uložené do pieskových lôžok priamo vo výkopoch. V súčasnosti sa nové trasy budujú ako bezkanálové tepelné vedenia progresívnymi technológiami predizolovaných potrubí. Potrubia sú vždy dve – prívodné (ním prúdi primárne médium zo zdroja do OST) a vratné (ním prúdi primárne médium po odovzdaní tepla v OST späť do zdroja tepla). prípojka Časť tepelnej siete od verejného rozvodu po odberné miesto na dodávku tepla jedinému priamemu odberateľovi. Prípojka môže byť na primárnom aj na sekundárnom rozvode.

Regulácia regulácia

Regulácia je metóda – proces a zároveň súbor technických zariadení a prvkov, ktoré majú za úlohu zabezpečiť požadované parametre teplonosných médií a požadované teploty vo vykurovaných priestoroch a súčasne zabezpečiť úsporné a racionálne využitie energie. Úsporu energie možno dosiahnuť, ak súčasne používame moderné metódy regulovania a prvky regulačnej techniky v celom rozsahu sústav zásobovania teplom – v zdrojoch, odovzdávacích staniciach tepla, rozvodoch až po vykurovacie telesá a vykurované priestory. Jedným z prvkov regulácie je namontovanie ventilov s termostatickými hlavicami na radiátory, ktoré umožňujú automatickú reguláciu teploty v miestnosti a zabránia zbytočnému prekurovaniu miestnosti.

Sekundárne rozvody, sústava centralizovaného zásobovania teplom

Sekundárne rozvody slúžia na distribúciu vykurovacej vody a TÚV z odovzdávacej stanice tepla do zásobovaných objektov a cirkuláciu týchto médií. Sekundárne rozvody sú oceľové potrubia, v celom rozsahu tepelne izolované, ktoré sú uložené v stavebne vytvorených kanáloch alebo uložené do pieskových lôžok priamo vo výkopoch. V súčasnosti sa nové trasy budujú ako bezkanálové tepelné vedenia progresívnymi technológiami predizolovaných potrubí.
Sekundárne rozvody môžu byť vo vlastníctve dodávateľa tepla, obce, právnickej osoby alebo súkromných vlastníkov. Za súčasť sekundárnych rozvodov sa, v prípade dvojrúrového systému, považujú aj objektové odovzdávacie stanice tepla.

Termostatický ventil

Ventil, ktorého ovládacím prvkom je na teplotu citlivá hmota pôsobiaca tlakom na kužeľ ventilu. Ten, v závislosti na teplote okolia termostatickej hlavice, zväčšuje alebo zmenšuje prietočný prierez ventilu a tým reguluje výkon radiátora.

Tepelná sieť

Komplex objektov a zariadení slúžiacich na dopravu tepla zo zdroja k odberateľom, taktiež na spojenie viacerých zdrojov tepla medzi sebou.

Tepelné straty

Je to výsledok prestupu tepla z teplejšieho prostredia do chladnejšieho. Ich miera závisí od rozdielu teplôt napr. medzi vykurovaným a vonkajším priestorom, veľkosti ochladzovaných plôch a tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií. Vypočítané tepelné straty sú základným údajom pre návrh vykurovacích telies, rozvodov a zdroja. Spôsob výpočtu tepelných strát určuje STN 06 0210. Tepelné straty vykurovaných priestorov musia byť pokrývané zodpovedajúcimi výkonmi jednotlivých vykurovacích telies. teplá úžitková voda (TÚV) Ohriata pitná voda spĺňajúca kritéria STN 83 0611, t. j. voda určená na umývanie, kúpanie a pranie a pod. Podľa vyhlášky MH SR č. 152/2005 musí mať TÚV na výtoku u konečného spotrebiteľa teplotu najmenej 45 °C a najviac 55 °C. Teplo je druh energie. Teplo sa uvoľňuje spaľovaním palív. Dôležitou vlastnosťou tepla je, že prechádza z teplejšieho prostredia (materiálu, priestoru) do chladnejšieho. Teplo sa meria resp. jeho množstvo sa udáva v jouloch (džauloch).

Teplota

Teplota je tepelný stav hmoty resp. prostredia, ktorý vnímame zmyslami. Teplota sa zvyšuje prívodom tepla a naopak sa znižuje odvodom tepla do iného prostredia. Minimálne teploty vo vykurovaných priestoroch určuje STN 06 0210. Teplotu meriame v kelvinoch [K] a v stupňoch Celzia [°C]. u) účinnosť, ústredné vykurovanie účinnosť Je to veličina, ktorá charakterizuje mieru využitia energie. Určuje sa z pomeru využitej energie na požadovaný účel k energii privedenej do tepelného zariadenia. Účinnosť dosahovaná u rôznych tepelno-technických zariadení je závislá od ich konštrukcie a technického stavu.

Ústredné vykurovanie (ÚK)

V súčasnosti najrozšírenejší a najbežnejší spôsob vykurovania. Zdroj tepla je mimo vykurovanej miestnosti a to pre jednu budovu alebo viac budov. Teplo je na miesto spotreby rozvádzané teplonosným médiom.

Výkon

Výkon je množstvo tepla, ktoré dodá tepelno-technické zariadenie (zdroj, kotol, odovzdávacia stanica tepla, výmenník, ohrievač, radiátor) za jednotku času (sekundu, hodinu). Výkon sa udáva vo wattoch [ W ]. Potrebe tepla musí zodpovedať inštalovaný výkon. Napr. tepelný výkon potrebný pre vykurovanie bežného 3-izbového bytu môže byť 5 až 8 kW, tepelný výkon potrebný pre bežný rodinný dom môže byť 12 až 24 kW.

Vykurovacia krivka

Je to grafické a číselné vyjadrenie závislosti teploty vykurovacej vody od vonkajšej teploty. vykurovacie obdobie Je určené vyhláškou MH SR 152/2005. Začína sa 1. septembra a končí 31. mája nasledujúceho roka, ak sa dodávateľ tepla a priamy odberateľ tepla nedohodli inak. S dodávkou tepla začne dodávateľ tepla, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia od autorizovanej meteorologickej stanice nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. Dodávateľ a odberateľ tepla sa môžu dohodnúť na vykurovaní aj mimo vykurovacieho obdobia. výmeník Technologické zariadenie, v ktorom je teplo z jedného teplonosného média ( horúca voda ) odovzdávané do druhého média (teplá voda, studená voda ).

Vyregulovanie

Je to uvedenie vykurovacieho systému do takého stavu z hľadiska hydraulických pomerov, aby do každého odberného miesta alebo vetvy, stúpačky resp. vykurovacieho telesa bolo dodávané presne požadované množstvo teplonosného média a teda tepla. Na vyregulovanie slúžia moderné metódy a špeciálne armatúry a meracie prístroje. Vyregulovanie je základným predpokladom racionálneho využitia dodávaného tepla a spokojnosti konečných spotrebiteľov. Vyregulovaním vykurovacích sústav a rozvodov TÚV sa zaoberajú špecializované firmy.

Obnova bytových domov

Na úsporu nákladov spojených s bývaním má vplyv aj stav bytového domu, v ktorom bývame. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií jednotlivých stavebných sústav sú v poslednej dobe na úrovni poznania. Okrem termoregulačných opatrení a opatrení samotných v bytoch, sa dajú tepelnotechnické vlastnosti domov vylepšiť aj ich obnovou.

Medzi základné kroky pri panelových domoch patria:

oprava medzipanelových spár
zateplenie strechy
zateplenie stropov suterénov
zateplenie vonkajšieho plášťa domu
komplexné zateplenie bytového domu
výmena schodiskových presklení za plastové
výmena pivničných okien za plastové
výmena bytových okien za plastové
opravy okapových chodníkov
výmeny vchodových dverí

Zateplenie domu:

hlavnou podmienkou je súhlas 2/3 väčšiny vlastníkov bytov domu dosiahnutý hlasovaním na schôdzi vlastníkov bytov v dome
stav fondu opráv
platobná disciplína vlastníkov bytov

Financovanie:

Štátny fond rozvoja bývania
Úvery komerčných bánk
Stavebné sporiteľne
Z väčšiny panelákových domov ročne unikne teplo za tisíce EUR. Teplo uniká do vonkajšieho prostredia cez obvodové konštrukcie (steny, podlaha, okná, dvere, strecha) a počas vetrania. Na nákladoch na teplo sa dá ušetriť viacerými spôsobmi. Napr. zateplením obvodového plášťa domu, výmenou okien, výmenou vchodových dverí, zaizolovaním strechy, zaizolovaním a vyregulovaním vnútorných stupačkových rozvodov a pod.
Úspora tepla, ktorú dosiahneme zateplením, môže dosiahnuť až 25-50%. Zateplením sa okolo domu vytvorí ochranná vrstva s minimálnym množstvom tepelných mostov. Tým sa súčasne znižuje riziko zrážania vodných pár na vnútornej strane obvodových stien a následný vznik plesní. Stavebná konštrukcia je vďaka zatepleniu chránená pred nepriaznivými vplyvmi počasia, čím sa predĺži aj jej životnosť.
Pokiaľ chceme vydávať za energiu menej peňazí, musíme sa naučiť správne ju využívať.