Vlastné plynové kotolne

Plynové kotolne

Z väčšiny panelákových domov ročne unikne teplo za desaťtisíce korún. Teplo uniká do vonkajšieho prostredia cez obvodové konštrukcie (steny, podlaha, okná, dvere, strecha), počas vetrania a samozrejme aj nehospodárnou prevádzkou jednotlivých kotolní a výmenníkových staníc napojených z centrálneho zdroja. Na nákladoch na teplo sa dá ušetriť viacerými spôsobmi. Napríklad hydraulickým vyregulovaním systému ÚK, zaizolovaním vnútorných ležatých rozvodov, osadením termostatických ventilov a hlavíc, montážou pomerových rozdeľovačov tepla, zateplením obvodového plášťa domu, výmenou okien, výmenou vchodových dverí, zateplením strechy a výstavbou vlastnej plynovej kotolne.

V súčasnosti naša organizácia spravuje aj objekty s vlastnými plynovými kotolňami a to v rôznych častiach Banskej Bystrice a blízkom okolí. Celkový počet spravovaných objektov s plynovými kotolňami je 8 objektov. V blízkej dobe budeme zabezpečovať sprostredkovanie montáže kotolní v ďalších dvoch objektoch.

Keď sa vlastníci bytov a nebytových priestorov rozhodnú odpojiť od veľkododávateľa, jednoznačným plusom je úhrada len za skutočne odobraté médiá. Pri centralizovanej výrobe tepla sa často teplo stráca v dlhých, zle zaizolovaných potrubiach, a tak platíte aj za to, čo unikne cestou, a čo je hlavné, nemáme možnosť odkontrolovať skutočné prevádzkové náklady, ktorých cena je zakalkulovaná v cene za mernú jednotku 1GJ, ktorú schvaľuje ÚRSO. Situáciu treba však vždy posudzovať individuálne a plánovite.

Nevýhody napojenia na centrálny zdroj

 • nízka efektívnosť rozvodných systémov
 • nedostatočná regulácia a jej kontrola počas prevádzky do jednotlivých objektov
 • neprehľadné účtovanie TÚV – pomerové meranie
 • nedostatočná komunikácia medzi výrobcom a spotrebiteľom,
 • netransparentné správanie sa teplárenských spoločností
 • časté výpadky v dodávke TÚV a ÚK

Výhody plynových kotolní

 • vlastný prevádzkový režim objektu
 • meranie spotreby je veľmi presné
 • jednoduché účtovanie
 • zníženie merných spotrieb TÚV
 • zníženie merných spotrieb ÚK
 • zníženie spotreby TÚV
 • menšie úniky
 • individuálna zodpovednosť za výrobu a spotrebu tepla
 • nižšia cena za 1 GJ ako v prípade veľkého dodávateľa tepla
 • jednoduchá a prehľadná agenda nákladov za kotolňu a spôsob jej rozúčtovania

Nevýhody plynových kotolní

 • vyššia cena zemného plynu v porovnaní s veľkoodberom
 • vlastná plynová kotolňa – jej vybudovanie si vyžaduje úverové zdroje a splátku úrokov
 • vyššie náklady za 1 GJ počas splácania úveru
 • povinnosť uhradiť dodávateľovi tepla nevyhnutné náklady spojené s odpojením od centrálneho zdroja